มทร.ธัญบุรี เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุม ด้วยระบบไร้สายต้นแบบ

การศึกษา มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ออกแบบสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบสื่อโฆษณาหรือข้อความเสียงต้อนรับต่าง ๆ ซึ่งระบบไร้สายสะดวกในการติดตั้งใช้งาน

การศึกษา เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

– นายปริญญา ปุณณะรัตน์

– นายนพคุณ สามเรืองศรี

โดยมี ดร.วิเชียร อูปแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ออกแบบและสร้างเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ (TEXT TO SPEECH MACHINE CONTROLLING VIA WIRELESS SYSTEM) ขึ้นมา

การศึกษา มทร.ธัญบุรี

เจ้าของผลงาน เล่าว่า หลักสำคัญของเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนของภาคส่ง-รับข้อมูลอักษรทางแป้นพิมพ์ เพื่อส่งไปยังภาครับผ่านทางโมดูลเชื่อมต่อไร้สาย และส่วนของภาครับ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งแล้วแปลงเป็นเสียงออกทางลำโพง ในหลักการออกแบบวงจร แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

1. ส่วนโปรแกรม Arduino

2. ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับส่วนต่าง ๆ เป็นส่วนที่ควบคุมข้อมูลที่ส่งมาจากคีย์บอร์ด เพื่อนำไปแสดงผลการรับค่าที่ จอ LCD และควบคุมการรับค่าไปจนกว่าจะมีการสั่งให้ส่งข้อมูลออกไปยัง โมดูล WI-FI ให้ส่งต่อไปยังภาครับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ

– ส่วนฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์

– ส่วนซอฟแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์

3. ส่วนแสดงผล

4. ส่วน wireless

5. ส่วนโมดูลแปลอักษรเป็นเสียงพูด เป็นอีกส่วนสำคัญ เพราะเป็นส่วนที่เปลี่ยนข้อมูลที่ได้เป็นเสียงพูด ในการออกแบบเลือกใช้ Emic 2 parallax ที่มีการเชื่อมต่อ 6 พอร์ตใช้งาน

6. ส่วนสุดท้ายคือส่วนภาคขยายสัญญาณ การขยายจากลำโพงภายนอก เนื่องจากบอร์ดมี output เป็นการส่งสัญญาณออก แบบสเตอริโอ 3.5 mm. ที่ใช้ได้กับลำโพงทั่วไปในปัจจุบัน

แนะนำข่าวการศึกษา : เปิดแผน ตั้งคณะแพทย์ ม.เกษตรฯ